Vergeet de kunstmakers niet!

open brief september 2020
‘Geen bloem zonder wortel’
Een levendig kunstklimaat maakt Den Haag extra aantrekkelijk

De ludieke Salon die we organiseren is bedoeld om kunstenaars een laagdrempelig podium te bieden. Tezelfdertijd willen we met deze bijeenkomst ook aandacht vragen voor het belang van de kunstenaarsinitiatieven voor de stad Den Haag. Het florerende ecosysteem van de beeldende kunst is met name te danken aan de verschillende initiatieven en de ruimte die zij in de stad krijgen om te kunnen bestaan. Dat maakt Den Haag uniek! Landelijk kijken veel steden met grote ogen naar het bijzondere kunstklimaat in Den Haag waar ruimte is voor experiment en nieuw talent. Mede dankzij de inzet van de gemeente Den Haag met o.a. het beschikbaar stellen van gemeentelijk vastgoed voor een maatschappelijke huur, een subsidie voor broedplaatsen en de kunstenaars ondersteunde subsidies, deels ook ondergebracht bij Stroom, is dit unieke klimaat de afgelopen decennia opgebouwd. Het is dan ook van belang daar zuinig op te zijn en de kunstmakers in deze zware tijd van de coronacrisis niet te vergeten!

De kunstmakers vertegenwoordigen een belangrijke waarde voor de stad Den Haag. Ze leveren een aanzienlijke bijdrage aan de culturele identiteit en aantrekkelijkheid. De variatie aan kleine podia die de broedplaatsen creëren zorgen voor levendigheid en kunstvernieuwing. Den Haag heeft een bijzondere reputatie op dat gebied. Ook de aanwezigheid van een kunstacademie en conservatorium zijn cruciaal voor het culturele klimaat van Den Haag. De aanwas van jong talent uit de KABK zorgt voor een jaarlijkse nieuwe stroom aan energie in de stad. Het is dan ook van belang dat talent aan de stad te binden door actief te investeren in een gezond kunstklimaat. Ook staan de Haagse kunstinitiatieven bekend om de internationale samenwerkingen. De stad van Vrede en Recht met zijn internationale organisaties profiteren van deze netwerken. De samenwerkingen uiten zich ook in verbindingen met de ambassades in Den Haag. Naast het kunstdiscours zijn er tal van symposia en ideeën uitwisselingen over verschillende actuele thema’s. Juist de Kunst weet op een eigen manier deze belangrijke thema’s te verbeelden en met een open blik te bespreken.

Om tot nieuwe kunst te komen is ruimte nodig om te creëren, letterlijk en figuurlijk. De kunstproductie, daar begint het mee! En is essentieel voor een dynamisch kunstklimaat.
Met deze happening benadrukken we deze boodschap om kunstmakers en de broedplaatsen te blijven ondersteunen en te versterken. Zoals Bomans het destijds zo mooi formuleerde: “geen bloem zonder wortels”! De kunstenaarsinitiatieven en de kunstmakers zijn de wortels van het beeldende kunst landschap en verdienen eveneens extra steun in de coronacrisis.

Wat noodzakelijk is:

– het ondersteunen van culturele broedplaatsen in al haar verschijningsvormen. Er bestaat geen format voor een culturele broedplaats, juist dat maakt ze uniek.

– het in eigendom houden van gemeentelijk vastgoed voor ateliers en culturele broedplaatsen en nieuwe gemeentelijke panden beschikbaar te stellen aan een maatschappelijke huur.

– in te zetten op panden voor onbepaalde tijd. Tijdelijke panden zijn een tussenoplossing maar in de huidige vastgoedmarkt bieden zij echter te weinig soelaas. Een kunstinitiatief heeft ook de tijd nodig om zich te ontwikkelen. Om de regie op de stad te houden is het juist daarom van belang in te zetten op het in eigendom houden van panden en zoveel als mogelijk te verhuren voor onbepaalde tijd. Hiermee zet je ook een rem op de gentrificatie in de stad.

– de gemeentelijke broedplaatsensubsidie te verhogen om meer initiatieven een duurzamere vergoeding te kunnen bieden voor de programmering en de vergoeding aan de kunstmakers. Broedplaatsen kunnen hiermee actiever zelf opdrachten geven voor de kunstproductie en daarbij kunstmakers vergoeden conform de Fair Practice Code.

– stadsdelen die in ontwikkeling zijn, niet alleen in te richten met nieuwe woningen maar ook in te zetten op maatschappelijke functies en ruimte te creëren voor kunstproductie. Dit mee te nemen in de ruimtelijke planvorming en daarbij zo veel mogelijk maatschappelijk vastgoed in gemeentelijk eigendom houden om de bestemming en de betaalbaarheid te waarborgen.